"1987-ben alapították. Székhelye Győr. Alapító tagjai közül többen a hivatalos környezetvédelmi hatóságnál, a helyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál szereztek tapasztalatokat. A legerősebb vidéki szervezet az országban. Az egyesület tevékenysége főleg a légszennyezés, a közlekedés, kommunális hulladék, környezet-politikai szabályozás és ifjúsági környezeti nevelés témakörére koncentrálódik. Szervezeti felépítésére jellemző, hogy több mint 40 jogi személy is a tagja. Az egyesület élénk nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik és több hosszú távú programban is részt vesz, mint amilyen a Dunai Nemzetközi Park. Kitüntetések: Kaskelot-díj, Pro Natura díj." (Környezetvédelmi lexikon - Akadémia Kiadó)

 

Az egyesület küldetése

"Egyesületünket a felismerés szülte és az igények. A környezetvédelem szó defenzívát sugall, de - minthogy időnk van a legkevesebb ­- nekünk ez nem lehet módszerünk. Ha már felismertük a veszélyt és tudjuk annak okait is, alkotó módon szeretnénk fórumot adni szakemberek és nem szakemberek véleményének, javaslatainak, aktív környezet- és társadalomalakító tevékenységének."  

Reflex Kiáltvány, 1987.

 

 

Az egyesület stratégiai céljai 

 

 • Környezetvédelmi tudatformálás, a környezetvédelmi nevelőmunka segítése,
 • Környezettudatos fogyasztói szokások kialakításának segítése,
 • Gazdálkodó szervezetek komplex környezetvédelmi szemléletének kialakítása, formá­lása,
 • Környezet-, természet- és fogyasztóvédelmi kiadványok készítése és terjesztése,
 • Pályázatok kiírása, pályaművek jutalmazása és hasznosításuk kezdeményezése,
 • Önálló szakmai projektek kidolgozása és megvalósítása, állami feladatok átvállalása,
 • Akciók szervezése, koordinálása - lakossági tanácsadó iroda működtetése,
 • Részvétel a helyi és országos környezeti érdekegyeztetésben, jogalkotásban,
 • A hatalom feletti társadalmi kontroll erősítése,
 • Együttműködés szakmai és társadalmi szervekkel,
 • A hazai és külföldi civil kezdeményezések közötti kapcsolat erősítése.

 

Tevékenységi területek

 

Az Egyesület a stratégiai céljainak megvalósítása érdekében általános állampolgári érdekvédelmi szolgáltató feladatokat is ellát:

 • a természet- és környezetvédelem, 
 • az általános emberi jogok,
 • és a környezetvédelemmel összefüggő egészségvédelem, fogyasztóvédelem és jogvédelem területén.

 

A Reflex tevékenységének és programjainak rövid bemutatása

 

Saját pályázatként vagy állami feladat átvállalásaként számtalan szakmai projektet vezényel­tünk le. Eddig ötvennél több szakmai és mozgalmi brosúrát adtunk ki, kiállításokat, országos és helyi rendezvényeket és utcai direkt akciókat szerveztünk.

 

A lakossági kapcsolataink erősítésére, társadalmi bázisunk szélesítése és az állampolgárok jogérvényesítésének segítése érdekében ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk. Több mint 15 éve működtetjük a környezetvédelmi, jogi és fogyasztóvédelmi lakossági tanácsadó irodánkat.

           

Fontos eredménynek tartjuk, hogy a természeti értékek, örökségek védelmében közel harminc szakmai tervet készítettünk (nemzeti parkok előkészítése, tájvédelmi körzetek kezelési, bővítési terve, kistérségi natúr parki előkészítő szakanyagok). A Reflex szakmai anyaga megtalálható a Hágai Nem­zet­közi Bíróságnál, de segédanyagunk fellelhető a térség legkisebb iskolájában is.

 

Az évek során, a környezetvédő civil mozgalom egyik meghatározó szervezete lettünk - több témának szakértő „élharcosa” (zajvédelem, információs jogok, ökológiai fogyasztóvédelem, sugárzó lé­te­sít­ményekkel kapcsolatos problémák, Aarhusi Egyezmény „kipróbálása”, vizes élőhelyek védel­me). Alapítói voltunk több országos szövetségnek (Hulladék Munkaszövetség, Környezeti Tanácsadók Hálózata, Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség) és a Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórumnak. Ezek vezetőségében tagja­ink megtalálhatóak. Egyesületünk képviselőit a mozgalom folyamatosan delegálja a különféle bizottságokba.

 

Az elmúlt évtizedek jelentősebb programjai

 

Kiemelkedik a vállalásaink közül a lakossági tájékoztatás, tanácsadás, érdekvédelem, jogi képviselet. Ezen munkáink közül meg kell említeni a hétköznap, reggeltől késő délutánig nyitva tartó ingyenes lakossági tanácsadó irodát, a jogi tanácsadást és jogsegélyszolgálatot.

Fontos programjaink szakmai téren a természeti értékek védelmének elősegítése (kezelési tervek, területbővítési tervek, rekonstrukciós és revitalizációs programok kivitelezése, védett területek kezelése). A környezeti állapot védelme érdekében végzett munkáink közül a méréseket, tervezéseket, tanulmányokat, hatásvizsgálatokat kell kiemelnünk. Például a Szigetközi monitoring, a települési kör­nye­zetvédelmi programok tervezése, a hulladék-, illegálishulladék-lerakók regionális felmérése, lejárt szavatosságú mezőgazdasági vegyszerek regionális feltérképezése, begyűjtése, ártalmatlanítása, a helyi környezeti problémák feltárása, az önkormányzatok rendelet alkotási feladatainak szakmai segítése.

Ugyancsak fontos programokként kell megemlíteni, hogy az országban elsőként vállaltuk fel az ökológiai fogyasztóvédelem képviseletét, kezdeményezői voltunk a megújuló energiaforrások megismertetésének, népszerűsítésének.

 

Legfontosabb projektjeink

 

Lakossági Környezeti tanácsadó Iroda, Jogsegélyszolgálat, Társadalmi szervezetek jogsegélye, Eurorégiós Reflex Infolánc, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Fórum megalakítása és működtetése, Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet kezelési terve, Szigetközi TK kezelési terve, Gyepterületek kezelése a PTK területén, Téltemető élőhely védelme, Védett fajok kiadvány vadászok számára, Győr város zajtérképe, Környe­zeti probléma feltárása Vág községben, „Tájsebészet” – illegális hulladéklerakók feltérképezése a Nyugat-dunántúli Régióban, Lejárt szavatosságú vegyszerek felmérése és ártalmatlanítása a Közép-dunántúli Régióban, Ökológiai fogyasztóvédelem tudatosítása, E-számos (élelmiszer adalékanyagok) kiadványsorozat, Energiatakarékosság – hatékony energiahasználat, „Nap-Háló” - házi napenergia hasznosítási (magyar-osztrák) program, a környezeti tanácsadás fejlesztése a Nyugat-Dunántúlon című KEOP-program, a Helyben az éghajlat védelméért Kunszigeten és Répceszemerén, valamint Kajárpécen és Tényőn” elnevezésű NYDOP programok, továbbá számos, az Európai Unió által támogatott, nemzetközi együttműködésben megvalósuló projekt.

Reflex-ház beosztása

EFOP - program

TOP - program

KEHOP - program

Papírkalkulátor

 

 

Megelőzési kisokos

 


 

Ökoiskola

Okosuli

Zöld óvoda

Zöld ovi

Ökológiai lábnyom számítás

Ökológiai lábnyom számítás